1- توراسنتز تحت گاید سونو
این ویدیو جزئیات تصویربرداری  سونوگرافی  کنار تحت بیمار را نشان می‌دهد. با هدایت سونوگرافی توراسنتز، به تشخیص سطح مایع پلور و تجزیه و تحلیل آناتومی بیمار می‌پردازد.
 
2- سونوگرافی برای مطالعه موردی پنوموتوراکس
این فیلم به تصویر می کشد که چگونه با استفاده از تصویربرداری اولتراسوند کنار تخت بیمار و با پروب خطی فرکانس بالا می‌توان به تشخیص پنوموتوراکس در بیماران اورژانس و مراقبت‌های ویژه پرداخت.
 
3- سونوگرافی کیسه صفرا قسمت اول - مقدمه
این فیلم (قسمت 1 از 3 ) به جزئیات تصویربرداری اولتراسوند در کنار تخت بیمار برای کیسه صفرا می‌پردازد. این روش برای ارزیابی سریع بیماران با درد حاد شکمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ویدئو در تصویربرداری طبیعی کبدی و صفراوی و همچنین بررسی آناتومی نزدیک کیسه صفرا تمرکز دارد.
 

4- ارزیابی تروما با سونوگرافی (FAST Exam) - آزمون نرمال RUQ

این فیلم به جزئیات انجام آزمون‌های سونوگرافی ربع فوقانی راست (RUQ) – همچنین مشاهده سندورم هپاتورنال و یا کیسه موریسون نامیده می‌شود – در بیماران ترومایی می‌پردازد و پزشکان را قادر می‌سازد تا به طور بالقوه آسیب داخلی را تشخیص دهند. این فیلم همچنین شامل دستوراتی برای انجام آزمون سونوگرافی RUQ - از جمله چگونگی قرار دادن پروب و موقعیت آن – برای ایجاد تصاویر تروما در آزمون‌های سونوگرافی RUQ می‌باشد. این فیلم بسیار جالب توجه برای پزشکان اورژانس و مراقبت‌های ویژه است.
 
5- حاملگی داخل رحمی- قسمت اول
این فیلم سونوگرافی تکامل یافته در مورد زنان و زایمان/مامایی می‌باشد و یکی از مفیدترین برنامه‌های کاربردی سونوگرافی در بخش اورژانس است به همین دلیل می‌تواند برای تشخیص حاملگی داخل رحمی مورد استفاده قرار گیرد. این فیلم همچنین به بحث در مورد استفاده از سونوگرافی ترانس واژینال و ترانس شکمی برای تشخیص حاملگی داخل رحمی می‌پردازد.
 
6- اکوی قلب- از نمای اپیکال
این فیلم به تصویر می‌کشد که چگونه پزشکان در کنار تخت بیمار با استفاده از پروب phased array و از نمای اپیکال به ارزیابی سلامت قلب، بررسی سازه آن و انقباض بطن می‌پردازند. متخصصان قلب اغلب این نما را بخاطر نمایش چهار حفره‌ی قلب به طور همزمان ترجیح می‌دهند. این نمای اکو برای شناسایی کاردیومیوپاتی، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی ایده‌ال است.
 
7- گذاشتن سنتر لاین به کمک سونوگرافی - برای بهبود ایمنی بیمار
در این فیلم دکتر پررا به موضوع بهبود ایمنی بیماران می‌پردازد. او با آموزش استفاده از سونوگرافی برای گذاشتن سنتر لاین از طریق چک لیست 6 نقطه‌ی شناخته شده نشان می‌دهد که بهبود ایمنی بیماران بسیار مهم است.
 
8- سونوگرافی چشم قسمت دوم
این فیلم قسمت دوم آموزش دکتر پررا از سری دو قسمتی مراحل سونوگرافی چشم با استفاده از اولتراسوند قابل حمل می‌باشد.
 
9- مطالعه موردی - آسیب‌شناسی شانه قدامی
این ویدیو به جزئیات آناتومی شانه قدامی می‌پردازد همچنین نشان می‌دهد که چگونه به کمک تکنولوژی سونوگرافی می‌توان به شناسایی نشانه‌های آناتومیکال استخوانی، آناتومی عضلات، در رفتگی تاندون‌های دو سر و تشخیص پارگی در ساب اسکاپولاریس پرداخت.
 
10- مطالعه موردی - حاملگی خارج رحمی قسمت دوم
این ویدیو به جزئیات استفاده از سونوگرافی در کنار تخت بیمار می‌پردازد و نشان می‌دهد که متخصصان طب اورژانس به کمک تصاویر گرفته شده می‌توانند به تشخیص انواع بارداری خارج از رحم دست یابند، و همچنین بین کیست تخمدان و حاملگی خارج رحمی تمایز قائل شوند. همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به کمک داپلر رنگی یک بارداری غیر رحمی را شناسایی کرد.
 
11- مطالعه موردی - پارگی تاندون اکستانسور مشترک آرنج
این
ویدیو به جزئیات آناتومی آرنج جانبی می‌پردازد. با کمک تکنولوژی سونوگرافی می‌توان به شناسایی تاندون پاره شده، پلورال مفصل و التهاب تاندون کلسیفیه پرداخت.
 
12- مطالعه موردی - تارسال تونل مچ پا
 
13- پاراسنتز تحت گاید سونو

 
14- مطالعه موردی - تاندون آشیل مچ پا پس از عمل

 
15- سونوگرافی کیسه صفرا قسمت دوم - سنگ کیسه صفرا

 
16- مطالعه موردی - لابروم خلفی شانه

 
17- مطالعه موردی - نورومای مورتون

 
18- سونوگرافی برای تشخیص مایع پلور

 
19- سونوگرافی برای تشخیص ترومبوز ورید عمقی - قسمت دوم

 
20- مطالعه موردی - التهاب تاندون چهارسر ران

 
21- سونوگرافی کلیه – ورم کلیه یا هیدرونفروز

 
22- سونوگرافی برای تشخیص ترومبوز ورید عمقی - قسمت اول

 
23- ارزیابی تروما با سونوگرافی (FAST Exam) - آزمون LUQ

 
24- مطالعه موردی - حاملگی خارج رحمی قسمت اول

 
25- مطالعه موردی سندروم تونل کارپ – عصب دو شاخه مدین

 
26- ارزیابی تروما با سونوگرافی (FAST Exam) – نماهای سوپراپوبیک

 
27- ارزیابی تروما با سونوگرافی (FAST RUQ Exam) - خونریزی

 
28- سونوگرافی چشم قسمت اول

 
29- حاملگی داخل رحمی - قسمت دوم

 
30- اکوی قلب- از نمای پارااسترنال Long Axis – قسمت دوم

 
31- اکوی قلب- از نمای پارااسترنال Long Axis – قسمت اول

 
32- مطالعه موردی - پارگی عضلات شانه  
33- سونوگرافی آئورت - مقدمه  
34- سونوگرافی آئورت - آنوریسم  
35- مطالعه موردی - آرتریت دست: آسیب‌شناسی PIP و MCP
 
36- مطالعه موردی - زانو: Infrapatellar Enthesopathy  
37- اکوی قلب- از نمای پارااسترنال Short Axis  
38- مطالعه موردی آئورت با سونوگرافی شکمی  
39-  اکوی قلب- از نمای سبزایفوید (Subxiphoid View)  
40- سونوگرافی کیسه صفرا قسمت سوم- التهاب کیسه صفرا (کوله‌سیستیت)  
41- مطالعه موردی - سونوگرافی مامایی - بارداری نرمال  
42- دسترسی به ورید محیطی تحت گاید سونو - قسمت اول  
43- دسترسی به ورید محیطی تحت گاید سونو - قسمت دوم  
 44- دسترسی به ورید مرکزی تحت گاید سونو - قسمت اول  
 45- دسترسی به ورید مرکزی تحت گاید سونو - قسمت دوم  
 46- آزمون سونوگرافی سریع RUSH Exam - قسمت اول  
47- آزمون سونوگرافی سریع RUSH Exam - قسمت دوم  
48- آزمون سونوگرافی سریع RUSH Exam - قسمت سوم  
49- آزمون سونوگرافی سریع RUSH Exam - قسمت چهارم