1- بلاک عصب سیاتیک مربوط به ناحیه رکبی تحت گاید سونو
مروری بر تکنیک‌های اسکن و علائم سونوگرافی برای بلاک عصب سیاتیک مربوط به ناحیه رکبی. دکتر اویانگ در این ویدئو به بحث درباره سازه‌های مهم، تکنیک دیدن ورید رکبی، نوع پروب مورد استفاده، روش هدایت سوزن به محل مورد نظر و روش تزریق می‌پردازد.
2- تزریق در مچ دست تحت گاید سونو
3- سونوگرافی مفصل آکرومیوکلاویکولار
4- سونوگرافی تاندون دو سر شانه
5- سونوگرافی تاندون پاتلا
6- سونوگرافی منیسک داخلی و کولترال داخلی
7- سونوگرافی مچ دست
8- تزریق در مفصل ران (hip) تحت گاید سونو
9- سونوگرافی بررسی لگن زنان با ترانس ابدومینال
10- بلاک عصب سیاتیک در ناحیه ساب گلوتئال تحت گاید سونو
11- آزمون سونوگرافی FAST - بررسی لگن زنان
12- تزریق در دست تحت گاید سونو
13- پنوموتوراکس تحت گاید سونو
14- بلاک عصب فمورال تحت گاید سونو
15- آزمون سونوگرافی ترانس واژینال زنان
16- سونوگرافی تاندون عضله ساب اسکاپولاریس
17- اکوی قلب از نمای اپیکال
18- تنظیم دستگاه برای سونوگرافی زانو
19- انجام اندازه‌گیری در آزمون CIMT
20- رگ‌گیری محیطی بازو برای دسترسی عروقی با تحت گاید سونو
21- تعیین ضخامت انتیما مدیا شریان کاروتید (CIMT)
22- تزریق ساکروایلیاک  تحت گاید سونو
23- تزریق اپیدورال استروئید کودال تحت گاید سونو
24- تنظیم دستگاه برای سونوگرافی شانه
25- تزریق ماهیچه گلابی‌شکل (پیریفورمیس) تحت گاید سونو
26- تزریق ستون فقرات گردنی تحت گاید سونو
27- سونوگرافی دست
28- اندازه‌گیری آئورت در سونوگرافی شکمی
29- بلاک عصب سافینوس تحت گاید سونو
30- اجرای آزمون شکمی برای دیدن آئورت
31- سونوگرافی تاندون چهارسر
32- سونوگرافی مجرای صفراوی مشترک CBD
33- بلاک عصب اینتراسکالن شبکه بازویی تحت گاید سونو
34- دسترسی عروقی با سونوگرافی برای ورید ژگولار داخلی و سوزن  تزریق
35- بررسی ترمبوز ورید عمقی در اندام تحتانی با سونوگرافی
36- سونوگرافی FAST برای لگن مردان
37- بلوک ایلئواینگوینال هایپوگاستریک تحت گاید سونو
38- اکوی قلب از نمای پارااسترنال
39- سونوگرافی کلیه
40- سونوگرافی کیسه صفرا
41- سونوگرافی تاندون سوپرااسپیناتوس
42- تزریق پا تحت گاید سونو
43- بلوک عصب گانگلیون ستاره‌ای تحت گاید سونو
44- بلوک عصب اکسی‌پيتال بزرگ تحت گاید سونو
45- سونوگرافی مینیسک جانبی
46- سونوگرافی تاندون عضله اینفرااسپیناتوس و مفصل گلنوهومرال
47- سونوگرافی ایلیوتیبیال باند
48- اکوی قلب از نمای ساب‌کوستال
49- سونوگرافی مفصل لگن (هیپ)
50- سونوگرافی پا
51- سونوگرافی FAST – راه‌‌اندازی سیستم
52- سونوگرافی FAST – قسمت ربع راست فوقانی بدن
53- سونوگرافی FAST – قسمت ربع چپ فوقانی بدن
54- بلوک عصب اینفراکلاویکولار شبکه بازویی تحت گاید سونو
55- بلوک عصب آگزیلاری  شبکه بازویی تحت گاید سونو
56- تزریق شانه تحت گاید سونو
57- تقرب به عصب سوپراکلاویکولار در لوله گذاری ورید ساب کلاوین
58- لوله‌گذاری از ورید آگزیلاری