1- آزمون EFAST – تشخیص اسلایدینگ ریه با پروب خطی
انیمیشن‌های سه بعدی راه جدیدی برای نشان دادن چگونگی انجام سونوگرافی دستگاه‌های قابل حمل برایمان فراهم نموده است. در این ویدیو شما خواهید دید که چگونه می‌توان در آزمون EFAST به تشخیص اسلایدینگ ریه با پروب خطی پرداخت.
2- آزمون EFAST – قسمت ربع چپ فوقانی بدن LUQ
3- آزمون EFAST – قسمت ربع راست فوقانی بدن RUQ
4- آزمون EFAST – تشخیص اسلایدینگ ریه با پروب Phased Array
5- آزمون EFAST – لگن
6- اکوی قلب - از نمای پارااسترنال Short Axis
7- اکوی قلب - از نمای 4 حفره اپیکال
8- اکوی قلب - از نمای پارااسترنال Long Axis
9- سونوگرافی کلیه راست
10- سونوگرافی ریه
11- سونوگرافی چشم
12- اکو قلب - از نمای ساب گزیفوئید
13- سونوگرافی کیسه صفرا
14- سونوگرافی کلیه چپ
15- سونوگرافی ترمبوز ورید عمقی
 16- سونوگرافی ورید اجوف تحتانی
 17- سونوگرافی لگن زنان
 18- بلوک عصب سوپراکلاویکولار تحت گاید سونو
 19- بلوک عصب سافنوس تحت گاید سونو
 20- بلوک عصب سیاتیک ناحیه رکبی تحت گاید سونو
21- بلوک عصب مدین و اولنار تحت گاید سونو
22- بلوک عصب اینتراسکالن تحت گاید سونو
23- بلوک عصب اینفراکلاویکولار تحت گاید سونو
24- بلوک ایلئواینگوینال و ایلئوهایپوگاستریک تحت گاید سونو
25- بلوک عصب سیاتیک در ناحیه گلوتئال تحت گاید سونو
26- بلوک عصب فمورال تحت گاید سونو
27- بلوک عصب آگزیلاری شبکه بازویی تحت گاید سونو
28- توراسنتز تحت گاید سونو
29- کاتترگذاری در سرخرگ رادیال تحت گاید سونو
30- کاتترگذاری در ورید محیطی تحت گاید سونو
31- روش پریکاردیوسنتز تحت گاید سونو
32- روش پاراسنتز تحت گاید سونو
33- روش Lumbar Puncture تحت گاید سونو
34- کاتتر گذاری در ورید ساب کالوین تحت گاید سونو
35- کاتترگذاری در ورید ژوگولار داخلی تحت گاید سونو (Trans)
36- کاتترگذاری در ورید ژوگولار داخلی تحت گاید سونو (Long)
37- کاتترگذاری در ورید فمورال تحت گاید سونو
38- کاتترگذاری در شریان فمورال تحت گاید سونو
39- تزریق در مفصل ساکروایلیاک تحت گاید سونو
40- تزریق در سمفیز پوبیس تحت گاید سونو
41- سونوگرافی شیار خلفی شانه
42- سونوگرافی برای بررسی بدام افتادن عصب مدین
43- سونوگرافی رباط جانبی داخلی
44- سونوگرافی رباط جانبی زانو
45- تزریق در مدیال زانو تحت گاید سونو
46- تزریق در لترال زانو تحت گاید سونو
47- سونوگرافی مفصل گلنوهومرال
48- سونوگرافی عضله دو سر تاندون
49- سونوگرافی مفصل آکرومیوکلاویکولار
50- تزریق در مفصل آکرومیوکلاویکولار (AC) تحت گاید سونو
51- سونوگرافی گیرافتادگی اکرومیال شانه
52- سونوگرافی آئورت شکمی
53- سونوگرافی تاندون اینفرا پاتلار
54- سونوگرافی مینیسک
55- سونوگرافی تاندون چهارسر
56- سونوگرافی تاندون عضله ساب اسکاپولاریس
57- زهکشی آبسه تحت گاید سونو
58- تزریق در پروگزیمال همسترینگ تحت گاید سونو