• دستگاه های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرتابل ساخت کمپانی Quantel Medical فرانسه