تعمیرات فوق تخصصی دستگاه های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی

 تعمیرات فوق تخصصی دستگاه های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی

نصب مجدد نرم افزار و ارتقا دستگاه های سونوگرافی

ارتقا نرم افزاری دستگاه های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی

بهبود کیفیت تصویر ۲D و کالر دستگاه های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی

تعمیرات فوق تخصصی پروب های کانوکس ؛ لینیر ؛ واژینال

تعمیرات فوق تخصصی پروب های قلبی

تعمیرات پروب ۴D

تعویض ممبران و کریستال پروب با نمونه اصلی

تشخیص؛ عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات معیوب و از کار افتاده

کالیبراسیون دستگاه سونوگرافی

کالیبراسیون دستگاه اکوکاردیوگرافی

عقد قرارداد سرویس و نگه داری و همچنین گارانتی سالیانه